Raport bieżący nr 26/2022

10.11.2022

English version below

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 listopada 2022 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki p. Lecha Klimkowskiego jako członka Rady Nadzorczej.

Nowo powołany członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz według oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ManyDev Studio S.E., w spółce cywilnej ani spółce osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Życiorys zawodowy, zawierający opis posiadanego przez ww. członka Rady Nadzorczej wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki:
Lech Klimkowski CV pl pdf.pdf


Current Report No. 26/2022

Subject: Appointment of a Member of the Supervisory Board of ManyDev Studio european company

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information

The Management Board of ManyDev Studio S.E. with its registered office in Warsaw („Company”), hereby informs that the Extraordinary General Meeting of the Company on November 10, 2022 appointed Mr. Lech Klimkowski to the Supervisory Board of the Company as a member of the Supervisory Board.

The newly appointed member of the Supervisory Board is not listed in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act of August 20, 1997 on the National Court Register and does not conduct any activity competitive to the activity performed in the Company’s enterprise. Moreover, he does not participate in a company competitive to the Company’s activities as a partner in a civil partnership, partnership or as a member of a body of a capital company or in another competitive legal person as a member of its body.

Curriculum vitae, containing a description of the abovementioned of a member of the Supervisory Board, education, qualifications and previously held positions, together with a description of the professional career, constitutes an appendix to this report.

Detailed legal basis:
§ 5 point 5 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state (Journal of Laws, item 757).

List of attachments:
Lech Klimkowski CV ang pdf.pdf