Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.Firma (nazwa) podmiotu powiązanego / Imię i nazwisko osoby powiązanejOpis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym / osobą powiązanąData i wartość istotnej transakcjiDodatkowe informacje***
1.Graś i Wspólnicy spółka komandytowaMaksymilian Graś, członek Rady Nadzorczej Spółki jest komandytariuszem podmiotu powiązanegoUmowa zawarta 25 maja 2021 r. Wynagrodzenie ustalone jako iloczyn liczby godzin przepracowanych i stawki godzinowej w wymiarze 300 zł netto, przy czym maksymalna łączna kwota wynagrodzenia nie przekroczy 80 000 zł netto.Przedmiotem umowy jest sporządzenie przez Graś i Wspólnicy sp. k. prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji Spółki serii F, G i H. Prospekt emisyjny jest koniecznym elementem ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, zatem jego sporządzenie jest oczywistą konsekwencją wcześniejszych decyzji organów Spółki o emisji akcji. Zawarcie transakcji jest uzasadnione szczególnym interesem akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, gdyż wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym pozwoli im usprawnić obrót akcjami. Spółka skierowała zapytania do podmiotów świadczących takie usługi i po zapoznaniu się z proponowanymi warunkami współpracy oceniła, że najkorzystniejszą ofertę złożyła kancelaria Graś i Wspólnicy sp. k. Zawarcie transakcji z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jest uzasadnione również między innymi sytuacją finansową spółki.
2.Bartosz GraśBartosz Graś jest osobą współkontrolującą EmitentaUmowa zawarta 11 lutego 2022 r., wartość transakcji to 100.000 złPrzedmiotem umowy jest udzielenie przez Bartosza Graś pożyczki na rzecz Emitenta.

Oprocentowanie Pożyczki będzie liczone według stawki WIBOR 3M plus 2 punktów procentowych. Są to standardowe warunki oprocentowania pożyczki, zgodnie z uproszczeniem "Safe Harbour".

Przeznaczeniem Pożyczki jest zwiększenie kapitału obrotowego i pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Spółki.

Udzielenie pożyczki przyczyni się do sprawniejszego i efektywniejszego prowadzenia działalności przez Emitenta.

* Istotna transakcja – transakcja zawieraną przez spółkę publiczną z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

** Podmiot powiązany – podmiot powiązany w rozumieniu MSR 24.

*** Dodatkowe informacje – Informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.