Raport roczny RR 2021

28.04.2022

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
 2021202020212020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i0000
II. Koszt własny sprzedaży0000
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-563-201-123-45
IV. Zysk (strata) brutto-564-202-123-45
V. Zysk (strata) netto-564-204-123-46
VI. Średnia ważona liczba akcji7 345 2058 298 3617 345 2058 298 361
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,08-0,02-0,020
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 057-190-231-42
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 19911926227

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

ManyDev_Studio_spraw_2022-04-28_pl
ManydevStudio-Raport-Roczny-2021.pdf
MDS_BSF_2021_sprawoz_2022-04-28_pl
20220428_ManyDev_Oswiadczenie_Zarzadu2022-04-28_pl
20220428_ManyDev_Stu_2022-04-28_pl
20220428_ManyDev_Studio_SE_oswiadczenie_rady_ocena_SF
20220428_ManyDev_Studio_SE_oswiadczenie_rady_nadzorczej_ws.firmy_audytorskiej
20220428_ManyDev_Studio_SE_oswiadczenie_rady_nadzorczej_ws_wyboru__komitetu_audytu
MDS_Sprawozdanie dodatkowe dla KA_2021.pdf

Poniższe pliki są podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aby zapisać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jego nazwie i z rozwijanego menu wybrać opcję „zapisz plik jako…”.

20220428_ManyDev_Oświadczenie_Zarzadu2022-04-28_pl.xhtml.xades
20220428_ManyDev_Stu_2022-04-28_pl.xhtml.xades
ManyDev_Studio_spraw_2022-04-28_pl.xhtml.xades
MDS_BSF_2021_sprawoz_2022-04-28_pl.xhtml.xades
SF_MSSF_2021-12-31_M_2022-04-28_pl.xhtml..xades

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

2022-04-28 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

2022-04-28 Jolanta Gałuszka Właściciel/Główny Księgowy