Raport roczny R 2017

30.04.2018

Raport roczny R 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 430 279 101 64
II. Zysk _ strata _ z działalności operacyjnej 202 68 48 16
III. Zysk _ strata _ przed opodatkowaniem 214 68 50 16
IV. Zyska _ strata _ netto 207 31 49 7
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 262 -3 495 62 -799
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -234 -1 508 -55 -345
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -15 4 981 -4 1 138
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 13 -22 3 -5
IX. Aktywa razem 7 643 9 837 1 832 2 224
X. Zobowiązania krótkoterminowe 75 62 18 14
XI. Kapitał własny 7 382 9 730 1 770 2 199
XII. Kapitał zakładowy 1 982 185 475 42
XIII. rednia ważona rozwodniona liczba akcji _ szt. _ 28 117 178 7 440 492 28 117 178 7 440 492
XIV. Zysk _ strata _ przypadająca na jedną akcję _ w zł./EURO _ 0,01 0,02 0 0
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł./EURO _ 0,37 5,27 0,09 1,19

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu