Raport bieżący nr 8/2024

02.02.2024

Temat: Zawiadomienie o wydaniu wyroków przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr: 10/2022, 18/2022, 21/2022, 2/2023 oraz 4/2023 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że dnia 2 lutego 2024 r. Spółka powzięła informacje o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, następujących nieprawomocnych wyroków:

  • wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa 3324/23 uchylającego zaskarżone przez Spółkę postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2023 r. (znak: DPS-DPSZPO.456.31.2022.JP) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2022 r. o sygn. DPS-DPSZPO.456.9.2022.MGB; oraz;
  • wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa 3325/23 uchylającego zaskarżone przez Spółkę postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2023 r. (znak: DPS-DPSZPO.456.31.2022.JP) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania (złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2022 r. o sygn. DPS-DPSZPO.456.9.2022.MGB).