Raport bieżący nr 6/2023

12.04.2023

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2022 r., którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. miała nastąpić 20 kwietnia 2023 r.

Raport roczny za rok 2022 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).