Raport bieżący nr 5/2024

23.01.2024

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 22 stycznia 2024 r., od członka Rady Nadzorczej, Pana Maksymiliana Graś, oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona z powodów osobistych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim