Raport bieżący nr 3/2023

21.02.2023

Temat: Zawarcie umowy wydawniczej i deweloperskiej z Plug In Digital

Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 20 lutego 2023 r., została zawarta umowa wydawnicza i deweloperska dotycząca gry video My Museum: Treasure Hunter w wersji PC („Umowa”), pomiędzy Spółką (Deweloper), a francuską spółką Plug In Digital (Wydawca).

Zgodnie z Umową, Wydawca podejmie, działania niezbędne dla wydania gry w wersji PC, a także poniesie z tego tytułu koszty developmentu w kwocie 112 tys. euro oraz pokryje koszty marketingu w kwocie do 63 tys. euro. W związku z realizacją Umowy, Spółka będzie otrzymywała wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji odpowiadające części przychodów ze sprzedaży gry, tj. w szczególności Spółce przysługiwać będzie 30% zysku już od pierwszej sprzedanej kopii gry, zaś po zwróceniu się wszystkich poczynionych przez Wydawcę nakładów związanych z developmentem i marketingiem, Spółce przysługiwać będzie 65% zysku od każdej kolejnej kopii sprzedanej gry.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych umów tego typu.

Spółka podjęła decyzję o publikacji niniejszego raportu z uwagi na to, że Umowa może mieć istotny wpływ na planowane przychody Emitenta.