Raport bieżący nr 2/2022

20.01.2022

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022.

Raport roczny za rok 2021 Emitent opublikuje w dniu 29.04.2022 r. (piątek).

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2022 r. w dniu 27.05.2022 r. (piątek).

Jednostkowy raport za III kwartał 2022 r. w dniu 29.11.2022 r. (wtorek).

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2022 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 29.09.2022 r. (czwartek).

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2021 oraz za II kwartał roku 2022.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)