Raport bieżący nr 17/2024

27.03.2024

Temat: Zawarcie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich do gier

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 3/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. oraz nr 10/2024 z dnia 15 marca 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 26 marca 2024 r., Spółka zawarła (jako sprzedający) ze spółką Madnetic Games S.A. (jako kupującym) trzy następujące umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do gier:

  1. Umowę, której przedmiotem jest przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu w postaci Milestonów (etapów tworzonego dzieła) gry komputerowej „Sword&Shield Simulator”, w zakresie w jakim gra komputerowa jest ustalona na dzień zawarcia umowy, na wskazanych w umowie polach eksploatacji, udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz zobowiązanie się do niewykonywania autorskich praw osobistych – za wynagrodzeniem sprzedającego w wysokości 20% zysku netto z przyszłej gry komputerowej „Sword&Shield Simulator”.
  2. Umowę, której przedmiotem Umowy jest przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu w postaci Milestonów (etapów tworzonego dzieła) gry komputerowej „Corsair’s Madness”, odebranych przez sprzedającego, na dzień zawarcia Umowy, przez osobę wskazaną w treści Umowy, na wskazanych w umowie polach eksploatacji, udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz zobowiązanie się do niewykonywania autorskich praw osobistych – za wynagrodzeniem sprzedającego w wysokości 20% zysku netto z przyszłej gry komputerowej „Corsair’s Madness”.
  3. Umowę, której przedmiotem jest przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu w postaci Milestonów (etapów tworzonego dzieła) gry komputerowej „My Museum” w zakresie w jakim gra komputerowa jest ustalona na dzień zawarcia umowy, na wskazanych w umowie polach eksploatacji, udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz zobowiązanie się do niewykonywania autorskich praw osobistych – za wynagrodzeniem określonym w następujący sposób: francuska spółka Plug In Digital („Wydawca”) będąca wydawcą w.w. gry, jest uprawniona do wynagrodzenia w wysokości 70% zysku netto z gry komputerowej „My Museum” do chwili zwrotu kosztów produkcji gry określonych w umowie wydawniczej, podczas gdy Kupujący mając na uwadze przeniesienie praw i obowiązków wynikające z Umowy Cesji – o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 15.03.2024 r. – jest uprawniony w tym okresie do 30% zysku netto z w.w. gry. Natomiast po zwrocie kosztów produkcji w.w. gry, Wydawca będzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokości 35% zysku netto z w.w. gry, podczas gdy Kupujący, uprawniony będzie do 65% zysku netto z gry. Do czasu zwrotu kosztu produkcji gry, Kupujący, tytułem przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz innych rozporządzeń i zobowiązań ujętych umową, będzie zobowiązany do zapłaty Spółce 10% zysku netto z gry, a po zwrocie kosztów gry 20% zysku netto; w obu przypadkach środki wypłacane Spółce będą pochodzić ze środków, które przypadły Kupującemu od Wydawcy.