Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

27.02.2015

Raport bieżący nr 4/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2015 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

„Warszawa, dnia 27.02.2015 roku

Małgorzata Drągowska
ul. Lesznowolska 5
01-808 Warszawa

Zawiadomienie otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego
00-950 Warszawa,
Pl. Powstańców Warszawy 1
2. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
00-328 Warszawa,
ul. Kopernika 36/40

Temat: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie w ogólnej ilości głosów.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału.
Transakcja: umowa kupna/sprzedaży; w wyniku umowy cywilno-prawnej, poza obrotem na GPW w Warszawie S.A., dokonanej w dniu 26 lutego 2015 roku.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 178,600 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1 co stanowiło 9,68% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 13.837.500 zł, b/ 357,200 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 2,712,000, co stanowiło 13,17% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a/ 188,600 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1 co stanowi 10,22% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 13.837.500 zł, b/ 377,200 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 2,712,000, co stanowi 13,91% ogólnej liczby głosów.
4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Informuję, że nie planuję znaczącego zwiększania lub/i zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów.
Małgorzata Drągowska”