Zawarcie znaczącej umowy

01.07.2011

Raport bieżący nr 29/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2011 roku Spółka podpisała z Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Domaniewska 39, Umowę Kredytu „Twoja Firma” nr DK/KR-TF/4404641/11. Limit kredytowy w całkowitej kwocie 10.099.000,- PLN został udzielony na okres 12 miesięcy przy czym linia kredytowa będzie odnawiana co 12 miesięcy pod warunkiem uzyskiwania dodatniego wyniku netto na koniec każdego roku obrachunkowego, terminowej obsługi kredytu, zapłaty prowizji w wysokości 0,99% kwoty limitu, wykorzystania kapitału kredytu w kwocie nie mniej niż 3 mln zł w ciągu 10 miesięcy od daty uruchomienia kredytu bądź odnowienia limitu na kolejny okres. Kredyt przeznaczony jest na zakup nieruchomości na rynku wtórnym. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, stanowi sumę marży kredytowej i stawki referencyjnej 3M WIBOR. Stawki referencyjne ulegają zmianie w okresach trzymiesięcznych. Oprocentowanie kredytu w dniu udzielenia wynosi 7,95%, LTV w dniu udzielenia kredytu 70%, marża Banku 3,50%, indeks bazowy Banku dla waluty z dnia sporządzenia Umowy Kredytu 4,45%.
Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych AD.DRĄGOWSKI S.A.

Podstawa prawna:
§ 5. 1. pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.