Zamiana części akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela

06.05.2015

Raport bieżący nr 23/2015

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 06.05.2015r., na wniosek akcjonariusza spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie złożony na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. w związku z § 8.3. Statutu Spółki, dokonał zamiany części posiadanych przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 w liczbie 106.000 oraz wszystkich 110.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C na akcje na okaziciela tj. łącznie Zarząd na wniosek akcjonariusza dokonał zamiany 216.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki na 216.000 akcji zwykłych na okaziciela.
Emitent informuje, że zmianie rodzaju akcji z imiennych na okaziciela uległo:
1) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 651.001 – 757.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, które zostały zamienione na 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, akcje te zostały oznaczone jako akcje serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000, oraz
2) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C o numerach od 000.001 do numeru 110.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, które zostały zamienione na 110.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, akcje te zostały oznaczone jako akcje serii C o numerach od 000.001 do numeru 110.000.

Emitent informuje, że przed zamianą wyżej wymienione akcje imienne Emitenta były akcjami uprzywilejowanymi i dawały akcjonariuszowi prawo oddania 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu każda. Po dokonanej zamianie rodzaju wyżej wskazanych akcji zgodne z regulacją § 8.5. Statutu Spółki utraciły one posiadane uprzywilejowanie i obecnie każda daje prawo oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Emitent informuje, że 106.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 przed zamianą dawało prawo oddania 212.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, po zamianie 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 daje prawo oddania 106.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 110.000 akcji imiennych uprzywilejowane serii C przed zamianą dawało prawo oddania 220.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu natomiast po zamianie 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C daje prawo oddania 110.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Emitent informuje, że na skutek dokonania przez Zarząd zamiany akcji zgodnie z wnioskiem akcjonariusza wysokość kapitału zakładowego oraz liczba akcji Spółki nie uległa zmianie, kapitał zakładowy spółki nadal wynosi 13.837.500,- zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) oraz dzieli się na 1.845.000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Zmianie natomiast uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w związku z uchyleniem uprzywilejowania wyżej wymienionych akcji Spółki.
Przed dokonaną zamianą rodzaju akcji Emitenta wszystkie 1.845.000 akcji spółki dawało łącznie prawo oddania 2.712.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie 1.845.000 akcji spółki daje prawo oddania łącznie 2.496.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent informuje, ze celem wprowadzenia stosownych zmian do Statutu Spółki w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 24.04.2015r. na dzień 26.05.2015r. przewidziane zostały stosowne uchwały o zatwierdzeniu zmiany rodzaju akcji o których mowa powyżej oraz stosownej zmiany Statutu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Członek Zarządu – Danuta Grelewicz Pogórska
Prezes Zarządu – Drągowski Lech