Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki

22.06.2011

Raport bieżący nr 28/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż zgodnie z § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przesyła w załączeniu do niniejszego raportu skan pisma firmy „KADIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, otrzymany w dniu dzisiejszym drogą elektroniczną.

Załączniki: