Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

08.01.2014

Raport bieżący nr 2/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku:

1.Raport za IV kwartał 2013 roku – 27 lutego 2014 roku.
2.Raport roczny za 2013 rok – 24 kwietnia 2014 roku.
3.Raport za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 roku.
4.Raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 01 września 2014 roku.
5.Raport za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.