Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu zmian przedmiotu działalności Spółki

09.09.2009

Raport bieżący nr 46/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w następstwie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (z dnia 28.08.2009 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/017469/09/470) w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymał paragraf § 6. Statutu:

§ 6. otrzymuje następujące brzmienie:———————————————————————————-
„§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:——————————————————-
1) 18.11.Z Drukowanie gazet ————————————————————————————————
2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie ——————————————————————————————
3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku ————————————-
4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi —————————————————————————
5) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji ————————————————————
6) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana ———————————
7) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ———————
8) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych —
9) 43.31.Z Tynkowanie ——————————————————————————————————–
10) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej —————————————————————————–
11) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ————————————————–
12) 43.34.Z Malowanie i szklenie ——————————————————————————————
13) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ——————————-
14) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane —————–
15) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów —
16) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ———————
17) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ———————
18) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych—-
sklepach —————————————————————————————————————————-
19) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ——
20) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ————
21) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
22) 58.11.Z Wydawanie książek ——————————————————————————————–
23) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ———————————-
24) 58.13.Z Wydawanie gazet ———————————————————————————————-
25) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków —————————————————–
26) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza ————————————————————————-
27) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ——————————————-
28) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania ——————————-
29) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ——————————————
30) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych —————————————————————–
31) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz———– działalność powiązana ——————————————————————————————————–
32) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem ————————————————————–
33) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi —————————-
34) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna————-
działalność ———————————————————————————————————————–
35) 63.12.Z Działalność portali internetowych ————————————————————————-
36) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z —————– wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych —————————————————————
37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ————————————————
38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ———————–
39) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ——————-
40) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ————————————————————-
41) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ——————————————-
42) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe —————————————–
43) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ———————————————
44) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ——
45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ————————————————————————–
46) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ————-
47) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ————
48) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych-
(Internet) ————————————————————————————————————————-
49) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach —–
50) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej —————————————————————————
51) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ———————-
52) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych —————-
53) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane —————————————–
54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ————————-
55) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację ———————————————————————-
56) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej —————————————
57) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej ————————————–
58) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.” ——————————–

W załączeniu Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę PKD.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: