Rejestracja zmian Statutu Spółki – obniżenie kapitału zakładowego

04.09.2018

Raport bieżący nr /2018

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.09.2018r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu04.09.2018 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS w dniu 04.09.2018r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.02.2018r. stanowiącego kontynuację obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.01.2018r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 02.02.2018r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.982.000 zł do kwoty 1.328.135,20 zł tj. o kwotę 653.864,80 zł w drodze umorzenia 6.538.648 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi 1.328.135,20 zł i dzieli się na 13.281.352 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:

§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.328.135,20 zł _jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100_.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.281.352 _trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych trzysta pięćdziesiąt dwie_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.
3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
– akcje serii A2 w ilości 235.700 _dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 _czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela od numer 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii C w ilości 107.000 _sto siedem tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii D w ilości 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii E w ilości 600.000 _sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii F w ilości 12.098.652 _dwanaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie_ akcje na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 12.098.652, o wartości nominalnej 0,10 _dziesięć groszy_ każda akcja;

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu