Raport bieżący nr 18/2022

16.09.2022

Temat: Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej przez KNF

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 września 2022 r., doręczono decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Na mocy tej decyzji KNF nałożyła na Spółkę:

 1. karę pieniężną w wysokości 1 200 000 zł wobec stwierdzenia, iż Spółka w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2016, nienależycie wykonała obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 56 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm., dalej: „Ustawa o ofercie”), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r. poz. 791, dalej: „Ustawa zmieniająca 2”):
  • Poprzez nieprawidłową wycenę aktywów dostępnych do sprzedaży – obligacji wyemitowanych przez Zamzaw sp. z o.o. oraz Słoneczne Inwestycje sp. z o.o., co spowodowało zniekształcenie wartości majątku oraz wyniku finansowego za rok 2016;
  • Poprzez brak informacji dodatkowej do pozycji „Inne” w kwocie 3.266.000 zł, zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 w ramach noty 24 do pozycji „Pozostałe należności”.
 2. Karę pieniężną w wysokości 1 300 000 zł wobec stwierdzenia, iż Spółka w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2017, nienależycie wykonała obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 56 ust.1 pkt 2 lit. b Ustawy o ofercie, w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą 2”:
  • Poprzez nieprawidłową wycenę aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży – obligacji wyemitowanych przez Raczam sp. z o.o. w likwidacji, co spowodowało zniekształcenie wartości majątku oraz wyniku finansowego za rok 2017.

W szczególności KNF wskazała, że:

 • • Raport roczny za rok obrotowy 2016 oraz raport roczny za rok obrotowy 2017, w ramach których opublikowane zostały sprawozdania finansowe za lata 2016 oraz 2017, nie miały pełnego waloru informacyjnego, gdyż pomijały dane emitentów obligacji, powodując m.in. niepewność co do wartości prezentowanych przez Emitenta aktywów oraz wyniku finansowego.

Przedmiotowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nie jest ostateczna, a przysługuje od niej środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego lub skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Spółka zamierza złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Current Report no. 18/2022

Subject: Notification of an administrative decision issued by the Polish Financial Supervision Authority (KNF)

Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information

With reference to current report No. 10/2022 the Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”, „Issuer”) hereby announces that today, on September 16th 2022, the Company has received a decision dated on August 26th 2022 from the Financial Supervision Authority (KNF).

According to this decision, the KNF imposed on the Company:

 1. a fine in the amount of PLN 1,200,000 stating that the Company, in connection with the preparation of the annual report for the financial year 2016, incorrectly fulfilled the information obligation referred to in article 56 (1) (2) (b) of Act on Public Offering and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies (Journal of Laws of 2021, item 1983, as amended, hereinafter: „Act on Public Offering”), in the wording in force before the entry into force of the Act on March 9, 2017 amending the Act on Trading in Financial Instruments and Certain Other Acts (Journal of Laws of 2017, item 791, hereinafter: „Amending Act 2”):
  • Through incorrect valuation of assets available for sale – bonds issued by Zamzaw sp. z o.o. and Słoneczne Inwestycje sp. z o.o., which resulted in distortion of the value of assets and financial result for 2016;
  • Due to the lack of additional information to the item „Other” in the amount of PLN 3,266,000, presented in the financial statements for the financial year 2016 under note 24 to the item „other receivables”.
 2. A fine in the amount of PLN 1,300,000 for stating that the Company, in connection with the preparation of the annual report for the financial year 2017, incorrectly fulfilled the information obligation referred to in Article 56 (1) (2) (b) of the Act on Public Offering, as amended by the Amending Act 2 „:
  • Through incorrect valuation of available-for-sale financial assets – bonds issued by Raczam sp. z o.o. in liquidation, which resulted in a distortion of the value of assets and financial result for 2017.

In particular, KNF indicated that:

 • The annual report for financial year 2016 and the annual report for financial year 2017, which published the financial statements for 2016 and 2017, were not fully informative as they omitted the data of the bond issuers, causing, among other, uncertainty as to the value of the Issuer’s presented assets and financial result,

The decision of the Financial Supervision Commission in question is not final and may be appealed against in the form of a request for reconsideration by the Financial Supervision Authority or a complaint to the Provincial Administrative Court. The Company intends to submit an application for reconsideration of the case.