Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

18.06.2009

Raport bieżący nr 34/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: