Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

21.02.2012

Raport bieżący nr 7/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-924 Warszawa,
ul. Kopernika 36/40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych(„K.s.h.”) oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 marca 2012 r. na godzinę 10:00, które odbędzie sie w siedzibie Spółki, przy ulicy Kopernika 36/40, w Warszawie, III piętro z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna oraz wykonywania prawa głosu, zawiera załącznik nr 1.