Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

06.12.2011

Raport bieżący nr 47/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych(„K.s.h.”) oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 stycznia 2012 r. na godzinę 10:00, które odbędzie sie w siedzibie Spółki, przy ulicy Kopernika 36/40, w Warszawie, III piętro, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna oraz wykonywania prawa głosu zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
Plik: Załącznik nr 1 – opis procedur uczestniczenia.pdf

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)

Załączniki: