Zmiany w Zarządzie Spółki

27.05.2015

Raport bieżący nr 33/2015

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.05.2015r. przyjęło rezygnacje złożone przez dotychczasowych Członków Zarządu Spółki Pana Lecha Drągowskiego, Pani Danuty Grelewicz – Pogórskiej oraz Pani Bogumiły Stańczak. Rezygnacje dotychczasowych Członków Zarządu są skuteczne z dniem 26.05.2015r.
Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2015r. dokonało wyboru Pana Mateusza Kierzkowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Poniżej Emitent przekazuje życiorys zawodowy Pana Mateusza Kierzkowskiego:

Pan Mateusz Kierzkowski jest absolwentem Towarzystwa Edukacji Bankowej Szkoła Europejska EuroCollege na kierunku administracja – specjalizacja :prawo UE.
Pan Mateusz Kierzkowski posiada duże doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu personelem oraz z zakresu marketingu. Wykorzystywał swoje doświadczenie zawodowe przy wdrażaniu przemyślanych strategii działania opartych na reakcjach rynkowych, w trakcie świadczenia pracy m.in. dla PZU Zycie S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Work-Info oraz Randstad Polska Sp. z o.o. Sztuka komunikacji opanowana do perfekcji pozwalała na skuteczną realizację zleconego procesu rekrutacji pracowników świadczących pracę na terenie PKN Orlen S.A oraz Auchan Polska Sp. z o.o.
Pan Mateusz Kierzkowski ukończył szereg szkoleń w zakresie negocjacji, komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania. Od 2015 roku związany z rynkiem kapitałowym.
Pan Mateusz Kierzkowski nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pan Mateusz Kierzkowski w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadał w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji.
Pan Mateusz Kierzkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Mateusz Kierzkowski nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu