Zmiana wielkości nałożonej kary na spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego

22.11.2016

Raport bieżący nr 43/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.11.2016r. na postawie opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatu z 334. posiedzenia Komisji, powziął wiadomość o uchyleniu w całości decyzji KNF z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nałożenia na spółkę Platynowe Inwestycje S.A. kary pieniężnej w wysokości 200 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia naruszenia przez spółkę przepisów art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 180 tysięcy złotych podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie wobec stwierdzenia, że spółka:
– naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r. poz. 133, dalej „Rozporządzenie”_ w zw. z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości _Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, dalej „ustawa o rachunkowości”_ w zw. z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 33 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, poprzez obniżenie stawek amortyzacyjnych dla celów księgowych, nieuwzględniające okresu ekonomicznej użyteczności, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze roku 2010, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,
– naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 7 ustawy o rachunkowości poprzez niedokonanie oceny utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011 oraz za I półrocze roku 2012,
– naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 4 ustawy o rachunkowości poprzez powiększenie wartości towarów, tj. lokali nabytych w celu dalszej odsprzedaży, o koszty nie związane bezpośrednio z ich zakupem, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 i w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012,
– naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez ujęcie kosztów reklamy ubiegłych okresów sprawozdawczych w rozliczeniach międzyokresowych czynnych, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 i w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012.

Zmiana wysokości nałożonej na Emitenta kary jest skutkiem złożonego przez Spółkę wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.
Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że nałożona na Spółkę przez Komisję kara dotyczy okresów roku 2010, 2011 oraz 2012 tj. okresów przed restrukturyzacją spółki, jaka nastąpiła w pierwszym kwartale roku 2015.
Jednocześnie Zarząd informuje, że po wpływie do spółki treści decyzji KNF wraz z uzasadnieniem Zarząd Emitenta rozważy złożenie przysługujących Spółce środków odwoławczych.