Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

29.03.2021

Raport UNI – PL nr 23/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. _dalej jako: „Spółka”_ informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2020 r., którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 5 marca 2021 r. miała nastąpić 31 marca 2021 r.

Decyzja o zmianie daty publikacji raportu rocznego za rok 2020 podyktowana została koniecznością dokonania pogłębionych badań i analiz danych, umożliwiających przygotowanie raportu z należytą starannością i dokładnością, które to czynności, z uwagi na zmianę struktury akcjonariatu Spółki, wymagają dodatkowych nakładów pracy.

Raport roczny za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna
Rynek oficjalnych notowań giełdowych – podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany – podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu