Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 roku

10.09.2021

Raport bieżący nr 37/2021

Podstawa prawna                                                                                                   

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: ”Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 roku, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. miała nastąpić 17 września 2021 r.

Raport roczny za pierwsze półrocze roku 2021 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.