Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego

29.04.2021

Raport bieżący nr 27/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie _Emitent_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. z dnia 14 maja 2021 roku na dzień 31 maja 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu