Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2009

16.03.2009

Raport bieżący nr 8/2009

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2009 z dnia 30.01.2009 r. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zmianie ulegają terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.

Nowe terminy publikacji raportów okresowych:

1. Raport za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009 roku.
2. Raport za III kwartał 2009 roku – 16 listopada 2009 roku.
3. Raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 31 sierpnia 2009 roku.
4. Raport roczny za 2008 rok – 30 kwietnia 2009 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z paragrafem 101 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2009 roku.

Podstawa prawna:
Paragraf 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim