Zmiana ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

24.05.2017

Raport bieżący nr 31/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 23.05.2017r. uchwały nr 16 w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki informuje, że zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z treścią uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. na wniosek uprawnionego akcjonariusza zniesione zostało uprzywilejowane wszystkich 651.000 akcji imiennych serii A1, które do tej pory uprawniały do oddania 2 głosów każda.
W związku z powyższym Emitent informuje, że aktualnie wszystkie 29.520.000 akcji Spółki daje 1 głos każda.
Wobec powyższego Emitent informuje, że ogólna liczba głosów z wszystkich 29.520.000 akcji Spółki wynosi 29.520.000.
Emitent informuje, że zmiana Statutu Spółki uwzględniająca zniesienie uprzywilejowania oraz zmianę rodzaju akcji Spółki serii A1 nastąpi wraz z rejestracją zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym o czym Emitent poinformuje w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu