Zmiana daty publikacji raportu za III kwartał 2010 r.

03.11.2010

Raport bieżący nr 37/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż termin przekazania raportu SA-Q za III kwartał 2010 roku, wyznaczony pierwotnie na 15 listopada 2010 roku, zostaje zmieniony na 08 listopada 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.