Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie

22.04.2021

Raport bieżący nr 26/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021 oraz 24/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. _dalej jako: „Spółka”_ informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. został złożony w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wniosek o rejestrację w depozycie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela w liczbie 14.000.000 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., uprawniających do objęcia 14.000.000 akcji serii H w terminie do dnia 29.10.2030 r.
Wniosek został złożony w związku z realizacją obowiązku dematerializacji warrantów subskrypcyjnych wynikającego z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. poz. 1798, ze zm._.

Zarząd Spółki wniósł o zarejestrowanie warrantów subskrypcyjnych objętych wnioskiem pod nowym kodem ISIN.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu