Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie

13.05.2021

Raport bieżący nr 28/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021, 24/2021 oraz 26/2021 Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. _dalej jako: „Spółka”_ informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez KDPW S.A. oświadczenia o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela w liczbie 14.000.000, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., uprawniających do objęcia 14.000.000 akcji serii H w terminie do dnia 29.10.2030 r. Warrantom subskrypcyjnym nadano następujący kod ISIN: PLADDRG00163. Warranty subskrypcyjne zarejestrowano w dniu 12 maja 2021 r. na zasadach określonych w § 69a Regulaminu KDPW.

Oświadczenie zostało złożone w odpowiedzi na wniosek Spółki o rejestrację warrantów subskrypcyjnych w KDPW S. A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2021.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu