Zbycie aktywów o znacznej wartości w ramach realizacji umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 06 stycznia 2009 roku

18.06.2009

Raport bieżący nr 35/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2009 roku, w ramach realizacji umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 6 stycznia 2009 roku, dokonał sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 49 m², położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 83 m. 66, Akt Notarialny z dnia 17.06.2009 r., Repertorium A nr 3665/2009, za cenę 550.000,- zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Nabywcą lokalu jest Pan Lech Drągowski, większościowy akcjonariusz spółki.
Całkowita wartość umowy przyrzeczonej wynosi 1.333.200,- zł (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych), co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2009 roku pomiędzy stronami wyżej wymienionej transakcji została zawarta umowa najmu lokalu przy ul. Marszałkowskiej 83 m. 66 w Warszawie, w którym Spółka nadal będzie prowadziła działalność gospodarczą. Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.