Zbycie akcji własnych Emitenta

14.07.2015

Raport bieżący nr 49/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 14.07.2015r. na mocy umowy cywilnoprawnej dokonał zbycia 37.000 (trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji własnych Emitenta o kodzie ISIN PLADDRG00015 (Akcje) po cenie 6,16 zł za akcję, za łączną cenę 227.920,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych). Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 7,50 zł (siedem złotych i 50/100). Łączna wartość nominalna Akcji zbytych w dniu 14.07.2015r. wynosi 277.500,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
Zbycie Akcji własnych nastąpiło na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w uchwale numer 20. O treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2015 z dnia 26.05.2015r.
Akcje własne Emitenta będące przedmiotem zbycia przez Emitenta w dniu 14 lipca 2015 r . zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.01.2012r. oraz uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.05.2014r.
Akcje własne zbyte w dniu 14.07.2015r stanowią 2.00542% udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. . Emitent informuje, że zbyte akcje , z których to akcji własnych Emitent nie mógł wykonywać prawa głosu , dają prawo głosu w ilości 37.000 głosów, stanowiących 1,4823 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uwzględniając dokonaną w dniu 14.07.2015r transakcję, Emitent na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie posiada żadnych akcji własnych.