Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

09.03.2021

Raport UNI – PL nr 19/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. _Spółka_ informuje, iż w dniu 9 marca 2021 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji oraz Damiana Patrowicza sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080_, których treść Spółka załącza do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Rynek oficjalnych notowań giełdowych – podstawa prawna         Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji    Inny rynek regulowany – podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu