Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

13.09.2017

Raport bieżący nr 51/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.09.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki INNOVATOVE COMMERCE AS z siedzibą w Pradze, Republika Czeska w trybie art. 69 ust. pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w którym zawiadamiająca informuje o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu