Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

08.02.2016

Raport bieżący nr 8/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 08.02.2016r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Pawła Ratyńskiego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta o następującej treści:

„W dniu 15.01.2016 roku w wyniku uchylenia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS postanowienia o rejestracji zmian z dnia 19.10.2015 r. przekroczyłem 5% ogólnej liczby głosów w spółce Platynowe Inwestycje S.A. (Spółka). Przed zmianą udziału posiadałem 205018 akcji Spółki i tyle samo głosów stanowiących udział 0,0924% w kapitale zakładowym i 0,0921% w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie posiadam 204408 akcji i tyle samo głosów stanowiących udział 11,08% w kapitale zakładowym i 8,19% w ogólnej liczbie głosów. Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”