Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

12.01.2011

Raport bieżący nr 8/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

„Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów

W dniu 22.12.2010 roku w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (Spółka) w drodze emisji 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E przekroczyłem 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zmianą udziału nie posiadałem akcji Spółki. Na dzień rejestracji posiadałem 1810954 akcji i tyle samo głosów stanowiących 9,82% udział w kapitale zakładowym i 6,47% udział w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie posiadam 1710406 akcji i tyle samo głosów stanowiących 9,27% udział w kapitale zakładowym i 6,11% udział w ogólnej liczbie głosów. Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podpis Paweł Ratyński.”

Podstawa prawna:
§ 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.