Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

11.01.2011

Raport bieżący nr 5/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

„Temat: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie w ogólnej ilości głosów.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: rejestracja sądowa emisji akcji zwykłych serii E dopuszczonych do obrotu, postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 22.12.2010 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/037967/10/161). Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po rejestracji wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 18.450.000 zł i dzieli się na 18.450.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 1.926.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz 170.000 akcji zwykłych, co stanowiło 16,83% kapitału zakładowego Spółki, b/ 4.022.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 22.000.000, co stanowiło 18,28% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 1.926.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz 181.537 akcji zwykłych, co stanowi 11,42% kapitału zakładowego Spółki, b/ 4.033.537 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 28.000.000, co stanowi 14,41% ogólnej liczby głosów.
4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Informuję, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie planuję zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. Podpis Małgorzata Drągowska.”

Podstawa prawna:
§ 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.