Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

15.11.2013

Raport bieżący nr 26/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2013 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

„Temat: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie w ogólnej ilości głosów.
1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału.
Transakcja: umowa kupna/sprzedaży; w wyniku dwóch umów cywilno-prawnych, poza obrotem GPW w Warszawie SA, dokonanych w dniu 14 listopada 2013 roku.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 5.784.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz 827.000 akcji zwykłych, co stanowiło 35,83% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 13.837.500 zł, b/ 12.395.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 27.120.000, co stanowiło 45,70 % ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 5.584.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz 827.000 akcji zwykłych, co stanowi 34,75% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 13.837.500 zł, b/ 11.995.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 27.120.000, co stanowi 44,23% ogólnej liczby głosów.
4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Informuję, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie planuję zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. Podpis Lech Drągowski.”

Podstawa prawna:
§ 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.