Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

21.04.2015

Raport bieżący nr 15/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:
” Warszawa, dnia 21.04.2015 roku
Lech Drągowski
ul. Lesznowolska 5
01-808 Warszawa

Zawiadomienie otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego
00-950 Warszawa,
Pl. Powstańców Warszawy 1

2. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
00-328 Warszawa,
ul. Kopernika 36/40

Temat: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie w ogólnej ilości głosów.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału.
Transakcja: umowa inwestycyjna; w wyniku zawarcia umowy, poza obrotem na GPW w Warszawie SA, zawartej w dniu 20 kwietnia 2015 roku nastąpiło zbycie akcji w drodze wniesienia ich aportem do spółki Słoneczne Inwestycje sp. z o.o.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 558.400 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz 82.504 akcji zwykłych, co stanowiło 34,74% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 13.837.500 zł, b/ 1.199.304 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 2.712.000, co stanowiło 44,22% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a/ zero akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz zero akcji zwykłych, co stanowi 0% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 13.837.500 zł, b/ zero głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 2.712.000, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów.
4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania/zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów: Informuję, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie planuję zwiększania lub/i zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów.
Lech Drągowski”