Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

16.04.2009

Raport bieżący nr 19/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

„Dnia 16 kwietnia 2009 roku powziąłem wiedzę na temat rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w związku z tym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie w ogólnej ilości głosów.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału:
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06.04.2009 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/006252/09/062) w sprawie zarejestrowania nowej emisji 1.100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, o łącznej wartości 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a/ 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A, co stanowiło 6,42% kapitału zakładowego Spółki,
b/ 1.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowiło 6,56 % ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a/ 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 1.100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii C, co stanowi 16,27% kapitału zakładowego Spółki,
b/ 3.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20.500.000, co stanowi 16,59 % ogólnej liczby głosów.
4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Informuję, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie planuję zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. Podpis Łukasza Drągowskiego.”

Podstawa prawna:
§70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.