Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

04.02.2010

Raport bieżący nr 8/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 04 lutego 2010 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

” Temat: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie w ogólnej ilości głosów.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21.01.2010 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/000928/10/760 w sprawie zarejestrowania emisji 2.000.000 akcji serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, o łącznej wartości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 2.026.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A, oraz 49.505 akcji zwykłych, co stanowiło 19,86% kapitału zakładowego Spółki, b/ 4.101.505 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20.500.000, co stanowiło 20.01 % ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 2.026.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A, 49.505 akcji zwykłych serii B oraz 140.656 akcji zwykłych serii D, co stanowi 17,80% kapitału zakładowego Spółki, b/ 4.242.161 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 22.500.000, co stanowi 18,85% ogólnej liczby głosów.

4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Informuję, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie planuję zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. Podpis Małgorzata Drągowska.”

Podstawa prawna:
§70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.