Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

13.10.2011

Raport bieżący nr 44/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 13 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

” Temat: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie w ogólnej ilości głosów.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 września 2011 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/017616/11/841, w sprawie zmiany Statutu Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 1.600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1 i C, co stanowiło 8,67% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 18.450.000 zł, b/ 3.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 28.000.000, co stanowiło 11,43% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a/ 1.100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii C, oraz 500.000 akcji zwykłych, co stanowi 8,67% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 18.450.000 zł, b/ 2.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 27.120.000, co stanowi 9,96% ogólnej liczby głosów.
4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Informuję, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie planuję zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. Podpis Łukasz Drągowski.”

Podstawa prawna:
§70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.