Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

01.09.2011

Raport bieżący nr 35/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 01 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

„Temat: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie w ogólnej ilości głosów.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: transakcje kupna sprzedaży w trakcie notowań ciągłych na GPW w Warszawie SA dokonane w dniach 1, 2 luty, 1,2,8,9,11,12,17, 18, 19 sierpnia 2011 roku.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 5.924.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz 315.000 akcji zwykłych, co stanowiło 33,82% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 18.450.000 zł, b/ 12.163.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 28.000.000, co stanowiło 43,44% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 5.924.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz 606.590 akcji zwykłych, co stanowi 35,04% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 18.450.000 zł, b/ 12.454.590 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 28.000.000, co stanowi 44,48% ogólnej liczby głosów.
4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Informuję, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie planuję znaczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. Podpis Lech Drągowski.”

Podstawa prawna:
§70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.