Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF

03.03.2021

Raport UNI – PL nr 17/2021

Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 marca 2021 r. otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ postanowienie w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2020 poz. 2080 z późń. Zm, dalej: „ustawa o ofercie”_ w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie w związku z sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r. oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Spółka jednocześnie informuje, iż KNF nie przedstawił uzasadnienia do wyżej wspomnianego postanowienia. Wydarzenia przytoczone jako podstawa do wszczęcia postępowania miały miejsce przed zawarciem umowy inwestycyjnej z dnia 1 lutego 2021 r.

Podstawa prawna
Rynek oficjalnych notowań giełdowych – podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Inny rynek regulowany – podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu