Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

27.02.2015

Raport bieżący nr 5/2015

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 27.02.2015 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Warszawa, dnia 26 lutego 2015 roku
Lech Drągowski
ul. Lesznowolska 5
01-808 Warszawa

Zawiadomienie otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego,
W-wa pl. Powstańców W-wy 1
2. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
00-328 Warszawa,
ul. Kopernika 36/40

Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu 10.000 akcji „AD.DRĄGOWSKI” S.A. przez Małgorzatę Drągowską małżonkę osoby zobowiązanej.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Lech Drągowski, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcja dokonana przez Małgorzatę Drągowską.
2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – żona osoby obowiązanej Prezesa Zarządu
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – akcje imienne uprzywilejowane „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Opis transakcji – data: dnia 26.02.2015 roku, rodzaj transakcji – kupno, wolumen – 10.000 akcji imiennych, cena 2,50 zł.
5. Miejsce transakcji – w Warszawie.
6. Tryb zawarcia transakcji – umowa cywilno-prawna z dnia 26.02.2015 r. – kupno 10.000 akcji imiennych w cenie 2,50 zł jedna akcja.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 26 lutego 2015 roku
Lech Drągowski”