Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

15.10.2013

Raport bieżący nr 21/2013

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 15.10.2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych następującej treści:

„Warszawa, dnia 14 października 2013 roku

Lech Drągowski
ul. Lesznowolska 5
01-808 Warszawa

Zawiadomienie otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego
00-030 Warszawa,
Pl. Powstańców Warszawy 1
2. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych
„AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu akcji spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1.Osoba obowiązana – Lech Drągowski, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia – małżonek osoby obowiązanej Małgorzata Drągowska.
2.Więź prawna łącząca osobę obowiązaną z emitentem – Prezes Zarządu.
3.Instrument finansowy oraz emitent, którego dotyczy informacja – akcje spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4.Opis transakcji – data – w dniach 7 – 11 października 2013 roku – transakcje dokonane przez małżonka osoby obowiązanej, rodzaj transakcji – sprzedaż, łącznie – 184.181 akcji, średnia cena – 0,39 złotego.
5.Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6.Tryb zawarcia transakcji – zlecenia w notowaniach ciągłych.
7.Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 14 października 2013 roku.
( – ) Lech Drągowski”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.