Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

26.06.2009

Raport bieżący nr 36/2009

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2009 roku otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 16.000 akcji spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Małgorzata Drągowska, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcja dokonana przez małżonka osoby obowiązanej Lecha Drągowskiego.
2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – Przewodniczący Rady Nadzorczej
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – akcje „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Opis transakcji – data – dnia 18.06. oraz 19.06.2009 roku, rodzaj transakcji – sprzedaż, wolumen – 16.000 akcji, średnia cena – cena 7,71 zł.
5. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji – dnia 18.06. oraz 19.06.2009 r., 16.000 akcji, zlecenia w notowaniach jednolitych po cenie 7,71 zł.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 23 czerwca 2009 roku, podpis Małgorzaty Drągowskiej”.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.