Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

15.05.2009

Raport bieżący nr 25/2009

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2009 roku otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 35.000 akcji „AD.DRĄGOWSKI” S.A. przez Lecha Drągowskiego.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Małgorzata Drągowska, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcja dokonana przez małżonka osoby obowiązanej Lecha Drągowskiego.
2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – Przewodniczący Rady Nadzorczej
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – akcje „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Opis transakcji – data – dnia 6, 7 oraz 8.05.2009 roku, rodzaj transakcji – sprzedaż, wolumen – 35.000 akcji, cena – średnia cena 13,40 zł.
5. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji – dnia 6, 7 oraz 8.05.2009 r. 35.000 akcji, zlecenia w notowaniach ciągłych po średniej cenie 13,40 zł.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 9 maja 2009 roku, podpis Małgorzaty Drągowskiej”.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.