Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

17.12.2010

Raport bieżący nr 51/2010

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 16.12.2010 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu 83.336 PDA spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Małgorzata Drągowska, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcja dokonana przez małżonka osoby obowiązanej Lecha Drągowskiego.
2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – Prezes Zarządu.
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – PDA spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Opis transakcji – data – dnia 2.12., 3.12., 6.12., i 7.12. 2010 roku, rodzaj transakcji – kupno, wolumen – 83.336 praw do akcji, średnia cena 1,54 zł.
5. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji – dnia 2.12., 3.12., 6.12., i 7.12. 2010 roku, zlecenia zakupu po średniej cenie – 1,54 zł.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 7 grudnia 2010 roku, podpis Małgorzaty Drągowskiej.”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.